Mitä taloustiede on?

Mitä taloustiede on?

Taloustiede lasketaan osaksi yhteiskuntatieteitä, mutta se keskittyy tutkimaan talouden ilmiöitä ja taloudellisiin päätöksiin liittyviä käyttäytymismalleja ja motiiveja. Siinä voidaan tutkia esimerkiksi sitä, miten hyödykkeitä, kuten tuotetta tai tavaraa, kulutetaan, miten markkinat toimivat kokonaisuutena ja miten inflaation sekä talouskasvun aikojen kysymyksiin voidaan löytää vastauksia. Taloustiede ei erityisesti tutki liiketaloutta ja siksi väärinymmärryksien välttämiseksi sitä voidaan kutsua myös kansantaloustieteeksi.

Taloustieteen ammatikseen valinnutta henkilöä kutsutaan ekonomiksi ja tähän vaaditaan Economicserillinen akateeminen tutkinto. Jos henkilö on käynyt myös jatkokoulutuksen alalla tai jollain lähitieteen alalla ja suorittaa parhaillaan tutkimusta taloustieteeseen liittyen, nimitetään häntä taloustieteilijäksi. Taloustiede on tieteenalana erittäin laaja ja siksi se jaetaankin kahteen eri kokonaisuuteen. Nämä ovat makrotaloustiede sekä mikrotaloustiede. Makrotaloustieteessä tutkitaan ja pohditaan kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja tämä tieteenala kehittyi kansantalouden tilipidosta. Tässä tieteessä ei ole myöskään tiettyä samankaltaista teoriaa pohjana, vaan siinä hyödynnetään erillisiä malleja. Ekonometriassa puolestaan tehdään empiiristä tutkimusta, tilastollisia menetelmiä hyödyntäen, taloudellisesta aineistosta.

Mikrotaloustieteessä taas keskitytään ymmärtämään mitkä lainalaisuudet koskevat yksittäisiä taloudellisia toimijoita. Tutkimuksessa voi olla kohteena vain yksi henkilö, jopa kokonainen yritys, tai vaikka kotitalous. Taloustieteessä voidaan ajatella olevan vain yksi hallitseva koulukunta ja sitä kutsutaan uusiklassiseksi taloustieteeksi. Alalta löytyy toki muitakin koulukuntia, ja näiden lähestymistavat ovat enimmäkseen matemaattisia. Uusklassisen taloustieteen mukaan toimijan motiivina ja ohjaavana voimana on erilaiset kannustimet ja tietenkin yritys maksimoida hyöty. Tälläista yksilön valintojen tutkimusta voidaan käyttää lähes kaikissa valinta tilanteissa, jos yksilöllä on valinnan takana järjellinen ajattelu. Koulukuntien välillä on tiettyjä erimielisyyksiä, eivätkä kaikki hyväksy toisten koulukuntien näkemyksiä.

Taloustiede voidaan myös jakaa normatiiviseen ja positiiviseen tutkimukseen. Normatiivisessa taloustieteessä selvitetään ja otetaan kantaa siihen, millainen talousjärjestelmä olisi hyväksyttävä ja miten talouden hoitaminen pitäisi ylipäätään tapahtua. Poliittinen keskustelu voidaan laskea tähän normatiiviseen taloustieteeseen. Positiivisessa taloustieteessä puolestaan yritetään selvittää minkälaisia talouden toimintamekanismit ovat ja samalla kehitetään tästä erilaisia teorioita. Akateeminen tutkimus voidaan useimmiten laskea positiiviseksi taloustieteeksi.

Taloustiede on siis monimutkainen ja laaja-alainen tiede, joka kiehtoo monia sekä monipuolisuutensa, että haasteellisuutensa takia. Se on myös yhteiskunnan kannalta hyvin hyödyllinen tieteenala.